💇   Κομμωτική  

ζητείται βοηθός κομμωτή και κομμωτές, κομμώτριες.