Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (στο εξής η «Πολιτική Απορρήτου») εξηγεί πώς η MyJobNow ή άλλες συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (συλλογικά στο εξής «εμείς» ή «MyJobNow») συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών (στο εξής «εσείς» ή «Χρήστης») του δικτυακού τόπου αναζήτησης και εύρεσης εργασίας https://www.myjobnow.com καθώς και των αντίστοιχων κινητών εφαρμογών (apps) που βρίσκονται στην κυριότητα και χρησιμοποιούνται από την MyJobNow (στο εξής η «Πλατφόρμα»). Με την επίσκεψη και τη χρήση της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτήν (στο εξής οι «Υπηρεσίες»), συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Λάβετε υπόψη ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους Χρήστες της Πλατφόρμας μας. Οι Χρήστες οφείλουν να επεξεργάζονται δεδομένα που συλλέγουν και να λαμβάνουν σχετική συναίνεση, όπου απαιτείται, με δική τους αποκλειστικά ευθύνη και σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι Χρήστες μας χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μέσω της Πλατφόρμας ή τη χρήση των Υπηρεσιών μας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Πλαίσιο Πολιτικής Απορρήτου

Η ιδιωτική σας ζωή είναι πολύ σημαντική για εμάς και δεσμευόμαστε να την προστατεύσουμε. Για αυτόν το λόγο, όχι μόνο συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς αλλά ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτική ζωή, ενώ δεν μοιραζόμαστε με τρίτους προσωπικά δεδομένα, εκτός από αυτά που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Για τους σκοπούς της παρούσας, ως «Προσωπικά Δεδομένα» (στο εξής τα «Δεδομένα») νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να ταυτοποιηθεί. Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως όνομα, αναγνωριστικό αριθμό (π.χ. αστυνομικής ταυτότητας), δεδομένα γεωγραφικής θέσης, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό (κωδικό πρόσβασης) ή οποιοδήποτε άλλο συγκεκριμένο αναγνωριστικό στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στη φυσική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

Η Πλατφόρμα δεν προορίζεται για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών και προσπαθούμε να μην συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Η MyJobNow απευθύνει τις Υπηρεσίες και την Πλατφόρμα σε ενήλικες και όχι σε παιδιά κάτω των 16. Σε περίπτωση που ενημερωθούμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά στοιχεία από ένα παιδί ηλικίας κάτω των 16 ετών, θα διαγράψουμε αμέσως αυτές τις πληροφορίες. Εάν πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχουμε οποιαδήποτε πληροφορία από ένα παιδί κάτω των 16 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@myjobnow.com.

Εκτελούντες την Επεξεργασία

Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, η MyJobNow διαχειρίζεται συνήθως τα Δεδομένα ενός Χρήστη ως «Εκτελών την Επεξεργασία». Αυτό σημαίνει ότι συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα κάθε Χρήστη με την ιδιότητά μας ως παρόχου των Υπηρεσιών μας προς κάθε Χρήστη που επιθυμεί να καταχωρήσει μια αγγελία για εργασία (στο εξής η «Προσφορά Εργασίας») και να κάνει χρήση των Υπηρεσιών μας (στο εξής «Εργοδότης»). Αυτό ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των Προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε, είτε είστε i) Εργοδότης, ή ii) οποιοσδήποτε Χρήστης, εκτός δυναμικού του Εργοδότη, που αναζητά εργασία (στο εξής «Αιτών Εργασία»). Όταν διαχειριζόμαστε τα Δεδομένα ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, οι κανόνες για την επεξεργασία των Δεδομένων σας, όπως ενδεικτικά ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν και κοινοποιηθούν, καθορίζονται από την αντίστοιχη πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων του Εργοδότη. Η MyJobNow, ως Εκτελών την Επεξεργασία, επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας σύμφωνα με τις οδηγίες του Εργοδότη. Επομένως, οι περισσότερες από τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου δεν ισχύουν όταν ενεργούμε ως Εκτελούντες την Επεξεργασία.

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας

Υπάρχουν όμως φορές, που λειτουργούμε ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας στην Πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει ότι συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε Δεδομένα για δικό μας λογαριασμό και όχι ως πάροχος των Υπηρεσιών προς τον Εργοδότη. Συνεπώς, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει όταν ενεργούμε υπό την ιδιότητά μας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Αυτό συμβαίνει όταν επισκέπτεστε την Πλατφόρμα μας ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας σε ένα άλλο πλαίσιο εκτός από την αίτηση για εργασία. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα για να υποβάλετε αίτηση για συγκεκριμένη Προσφορά Εργασίας μετά την υποβολή της αίτησής σας (για την οποία ενεργούμε ως Εκτελών την Επεξεργασία σύμφωνα με τα ανωτέρω), θα σας προτρέψουμε να βελτιώσετε το προφίλ σας καθώς ο Εργοδότης σας αξιολογεί με βάση το προφίλ που έχετε διαμορφώσει και η πληρότητα αυτού θα βοηθήσει στην καλύτερη αξιολόγησή σας. Σε αυτό το πλαίσιο, υποβάλλετε Δεδομένα, αλλά όχι στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης Προσφοράς Εργασίας και συνεπώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Ποια Δεδομένα συλλέγουμε

Δεδομένα που μας παρέχετε απευθείας

Μπορείτε γενικά να επισκεφθείτε την Πλατφόρμα μας χωρίς να αποκαλύψετε άμεσα Δεδομένα σχετικά με τον εαυτό σας. Δεν συλλέγουμε Δεδομένα από τους Χρήστες της Πλατφόρμας χωρίς ο Χρήστης να μας παρέχει αυτοβούλως τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ωστόσο, για να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης των Υπηρεσιών, η MyJobNow απαιτεί τη δημιουργία ενός λογαριασμού Χρήστη, τόσο για τους Αιτούντες Εργασία, όσο και για τους Εργοδότες, όπου καλείστε να μας παρέχετε απευθείας Δεδομένα. Τέτοια Δεδομένα είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • Όνομα
 • Όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
 • Διεύθυνση e-mail
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Βιογραφικά στοιχεία, όπως ιστορικό απασχόλησης, πληροφορίες εκπαίδευσης

Αιτών Εργασία

Ψάχνεις για δουλειά; - Βρες δουλειά Εάν είστε Αιτών Εργασία, πατώντας το κουμπί «Βρες δουλειά», θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε είσοδο στην Πλατφόρμα, είτε μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού στο Facebook, είτε μέσω του Google λογαριασμού σας (social log-in). Κατόπιν εισόδου σας στην Πλατφόρμα σύμφωνα με τα παραπάνω, συλλέγουμε όλα τα παρακάτω δεδομένα εφόσον τα έχετε καταχωρήσει στον λογαριασμό σας στο Facebook ή στην Google: ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφία προφίλ. Εάν πραγματοποιήσετε είσοδο και εγγραφή στην Πλατφόρμα μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης ή του κινητού σας τηλεφώνου, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το Προφίλ σας στην Πλατφόρμα και να καταχωρήσετε τα βιογραφικά σας στοιχεία: ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, διεύθυνση, φωτογραφία προφίλ, βίντεο, προϋπηρεσία και ό,τι άλλες πληροφορίες περιέχει ένα βιογραφικό. Το Προφίλ που θα δημιουργήσετε στην Πλατφόρμα αποτελεί και το βιογραφικό σας το οποίο θα αξιολογηθεί από τον Εργοδότη που σας ενδιαφέρει. Τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρήσετε για τη δημιουργία Προφίλ είναι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παροχή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας πέρα από ό, τι απαιτείται κατά την εγγραφή είναι υποχρεωτική για να μπορέσετε να απευθύνετε στον Εργοδότη αίτηση για εργασία, όπως ενδεικτικά φωτογραφία, κινητό τηλέφωνο, εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, στοιχεία άδειας οδήγησης (εάν απαιτείται) και τυχόν ξένες γλώσσες που γνωρίζετε. Τα ανωτέρω δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στους Εργοδότες στους οποίους θα απευθύνετε την αίτηση για εργασία.

Η MyJobNow δύναται από καιρό σε καιρό, τροποποιώντας την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, να αλλάζει τα στοιχεία που απαρτίζουν κάθε φορά το Προφίλ σας με στόχο την βελτίωση του Προφίλ σας και την καλύτερη παροχή της Υπηρεσίας. Βρες δουλειά και κάνε αίτηση τώρα Μετά την είσοδο και εγγραφή στην Πλατφόρμα και τη δημιουργία λογαριασμού και Προφίλ Χρήστη, ο Αιτών Εργασία μπορεί να υποβάλλει αίτηση μέσω της Πλατφόρμας για Προσφορά Εργασίας που τον ενδιαφέρει, με βάση τα κριτήρια εργασίας που έχει επιλέξει κατά τη δημιουργία του Προφίλ του στην Πλατφόρμα (ειδικότητα, εποχικότητα, τόπος εργασίας). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παρακολουθείτε μέσω της Πλατφόρμας την εξέλιξη της αίτησης σας προς κάποιον Εργοδότη καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται (αποδεκτή ή απορριφθείσα από τον Εργοδότη). Η MyJobNow δύναται να καταργήσει την αίτησή σας, εφόσον αυτή δεν έχει επιλεχθεί ή έχει απορριφθεί από τον Εργοδότη εντός 48 ωρών από την υποβολή της.

Εφόσον ο Εργοδότης σας επιλέξει στην αρχική λίστα υποψηφίων (shortlist) ανοίγει αυτομάτως ένα παράθυρο επικοινωνίας (chat) μεταξύ εσάς και του Εργοδότη και σας δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσετε άμεσα και απευθείας. Ο Εργοδότης έχει άμεση πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων του Προφίλ σας, εφόσον σας προεπιλέξει στη λίστα υποψηφίων του, ενώ πριν την προεπιλογή έχει μερική πρόσβαση στα στοιχεία Προφίλ σας (συγκεκριμένα, δεν έχει πρόσβαση στο επώνυμο και το κινητό σας τηλέφωνο).

Εργοδότης

Έχετε επιχείρηση; - Βρείτε προσωπικό Εάν είστε Εργοδότης, πατώντας το κουμπί «Βρείτε προσωπικό», θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε είσοδο στην Πλατφόρμα είτε μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού στο Facebook είτε μέσω του Google λογαριασμού σας (social log-in). Κατόπιν εισόδου σας στην Πλατφόρμα σύμφωνα με τα παραπάνω, συλλέγουμε όλα τα παρακάτω δεδομένα εφόσον τα έχετε καταχωρήσει στον λογαριασμό σας στο Facebook ή στην Google: ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφία προφίλ. Εάν πραγματοποιήσετε είσοδο και εγγραφή στην Πλατφόρμα μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης ή του κινητού σας τηλεφώνου, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το Προφίλ σας στην Πλατφόρμα, ζητώντας ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφία προφίλ και να καταχωρήσετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας: διεύθυνση, φωτογραφία επιχείρησης, επωνυμία. Δημοσιεύστε μια θέση εργασίας και βρείτε προσωπικό τώρα Μετά την είσοδο και εγγραφή στην Πλατφόρμα και τη δημιουργία λογαριασμού και Προφίλ Χρήστη, ο Εργοδότης μπορεί να δημοσιεύσει μια Προσφορά Εργασίας πατώντας το κουμπί «Δημοσιεύστε μια θέση εργασίας και βρείτε προσωπικό τώρα».

Δεδομένα από τρίτους

Ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από δημόσια και εμπορικά διαθέσιμες πηγές (σύμφωνα με όσα επιτρέπονται από το νόμο), τις οποίες ενδέχεται να συνδυάζουμε με άλλες πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όταν επιλέγετε να συνδεθείτε με αυτές τις υπηρεσίες.

Λοιπά Δεδομένα που συλλέγουμε

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε και άλλα Δεδομένα για εσάς, τη συσκευή σας ή τη χρήση υπηρεσιών με τρόπους που περιγράφουμε στο σημείο συλλογής ή άλλως με τη συγκατάθεσή σας. Τέτοια Δεδομένα είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • Πληροφορίες διεύθυνσης MAC, διεύθυνση IP, έκδοση λειτουργικού συστήματος, και άλλα στατιστικά στοιχεία.
 • Ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων στην Πλατφόρμα
 • Πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στην Πλατφόρμα (όπως προβολές σελίδας, και προβολή Προσφοράς Εργασίας ή εξέλιξη αίτησης)
 • Γενική γεωγραφική τοποθεσία από την οποία ένας επισκέπτης έχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένους τύπους πληροφοριών, αλλά αν το κάνετε ίσως επηρεαστεί η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες. Για παράδειγμα εάν επιλέξετε πληροφορίες τοποθεσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης iOS και Android, θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε για Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα περιοριστεί η δυνατότητά σας για τη χρήση της υπηρεσίας.

Συγκεντρωτικά Δεδομένα

Η MyJobNow μπορεί επίσης να συλλέγει και να επεξεργάζεται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών. Όταν πραγματοποιείτε ορισμένες ενέργειες χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, η Πλατφόρμα μπορεί να παρακολουθήσει τις ενέργειές σας για να διευκολύνει την περιήγησή σας και τις δυνατότητες χρήσης της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε συνήθως, τον όγκο επισκεψιμότητας της Πλατφόρμας, τη συχνότητα επισκέψεων, τον τύπο και τον χρόνο των συναλλαγών, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη διεύθυνση και το λειτουργικό σύστημα και στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους τύπους προσφερόμενων θέσεων εργασίας και τα προσόντα των Αιτούντων Εργασία που υποβάλλουν τα βιογραφικά τους. Η MyJobNow θα συλλέγει, θα παρακολουθεί και θα αναλύει τέτοιες πληροφορίες με τρόπο γενικό που δεν θα οδηγεί στην ταυτοποίησή σας. Αυτά τα συγκεντρωτικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την MyJobNow και τρίτους συνεργάτες της για να βοηθήσουν την MyJobNow στη λειτουργία της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών και να παρασχεθούν σε άλλα τρίτα μέρη για να τους επιτρέψουν να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία της MyJobNow, ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές θα είναι συγκεντρωτικές και δεν θα περιέχουν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του Χρήστη.

Πως χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας

Παρακάτω θα βρείτε λεπτομέρειες για το πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας και γιατί:

 • Για την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα ή σε μια Υπηρεσία.
 • Για την παροχή μιας Υπηρεσίας ή λειτουργίας που ζητήσατε.
 • Για παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου και προτάσεων που βασίζονται σε παλιότερες δραστηριότητές σας στις Υπηρεσίες μας.
 • Για διαφημίσεις, όπως παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων και περιεχομένου χορηγών και για την αποστολή ενημερώσεων προώθησης σε εσάς.
 • Για να μπορούμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης μαζί σας και για την εξυπηρέτησή σας στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής.
 • Όταν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς μέσω της Πλατφόρμας μας χωρίς να έχετε ακόμη υποβάλλει αίτηση για συγκεκριμένη Προσφορά Εργασίας, η νομική βάση στην οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η εκπλήρωση συμφωνίας μεταξύ μας, δηλαδή η ανάπτυξη του Προφίλ σας και παροχή των ενημερωτικών δελτίων MyJobNow καθώς και άλλες πληροφορίες σε απάντηση στο αίτημά σας.
 • Όταν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς μέσω μιας Προσφοράς Εργασίας, η νομική βάση στην οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η εκπλήρωση της συμφωνίας μας με εσάς και τον Εργοδότη. Όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ό, τι είναι απολύτως απαραίτητο για μια αίτηση ή τη διατήρηση του προφίλ σας στην Πλατφόρμα, το πράττουμε προς το νόμιμο συμφέρον μας να σας ενημερώσουμε για συναφείς δραστηριότητες και ευκαιρίες.
 • Για κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας για τη βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Για να σας ενημερώνουμε για αναβαθμίσεις, ειδικές προσφορές, νέες δυνατότητες και άλλες νέες υπηρεσίες από τη MyJobNow.
 • Για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή προσφορών, σύμφωνα με όσα επιτρέπει η νομοθεσία και για άλλη χρήση κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας.
 • Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφάλειας, δικών μας ή τρίτων
 • Για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο
 • Για το έννομο συμφέρον μας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας. Τα νόμιμα συμφέροντά μας περιλαμβάνουν το μάρκετινγκ, την παροχή και ανάπτυξη των Υπηρεσιών μας, την κατανόηση της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των Χρηστών, την προστασία και την πρόληψη της απάτης καθώς και τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τις πολιτικές μας.

Σε ποιον κοινοποιούμε τα Δεδομένα σας

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Η MyJobNow μπορεί να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, όπως ενδεικτικά:

 • Επιχειρηματικοί συνεργάτες της MyJobNow. Οι εν λόγω φορείς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουν υπηρεσίες που ζητήσατε, να παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ή άλλης υποστήριξης συναφούς με της υπηρεσίες της MyJobNow.
 • Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως εταιρείες που αποστέλλουν email εκ μέρους μας.
 • Άλλα τρίτα μέρη όταν απαιτείται από τον νόμο ή όταν οφείλουμε να προστατεύσουμε τις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (όπως ένταλμα έρευνας ή άλλη δικαστική εντολή), ή/και για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της εταιρίας ή τυχόν συγγενούς εταιρείας, επιχειρηματικού συνεργάτη ή πελάτη μας.
 • Άλλα τρίτα μέρη σε σχέση με εταιρικές συναλλαγές. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους στο πλαίσιο μιας συγχώνευσης ή μετάθεσης ή σε περίπτωση πτώχευσης.
 • Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή με εντολή σας. Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε από κοινού πληροφορίες σχετικά με σας με τρίτα μέρη εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή το ζητήσετε. Οι κοινοποιήσεις σε τρίτους καλύπτονται από τις διατάξεις αυτής της Πολιτικής.

Μεταφορά Δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Τα προσωπικά δεδομένα τα συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στην Ελλάδα. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή ή επεξεργασία των Δεδομένων. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα Δεδομένα σας. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα Δεδομένα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα Δεδομένα σας που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετία - ΗΠΑ.

Διατήρηση των Δεδομένων σας

Η MyJobNow διατηρεί προσωπικά δεδομένα ως Υπεύθυνη ή ως Εκτελούσα την Επεξεργασία των Δεδομένων για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών στους Χρήστες της Πλατφόρμας. Αν συνδεθείτε με μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να λάβουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας από την εν λόγω υπηρεσία για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συνδεθείτε, καθώς και άλλες πληροφορίες που μας επιτρέπετε να λαμβάνουμε όταν συνδέεστε με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα ως απαραίτητα για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας με τους πελάτες μας ή / και την περίοδο που απαιτείται από τους εφαρμοστέους νόμους.

Δικαιώματα υποκειμένων Δεδομένων

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των Δεδομένων σας που έχουμε συλλέξει ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ενώ επιπλέον δικαιούστε να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς.

Άσκηση Δικαιωμάτων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας support@myjobnow.com ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της info@myjobnow.com με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή δεδομένων που ελέγχονται από τους Εργοδότες

Η MyJobNow δεν έχει άμεση σχέση με τους Αιτούντες Εργασία, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται για λογαριασμό των Εργοδοτών. Τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση σε συνέχεια Προσφοράς Εργασίας έχουν λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, η οποία συνδέει όλες τις εφαρμογές για αυτό το άτομο με τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το άτομο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό του στην Πλατφόρμα και να διαβιβάσει αιτήσεις στους Εργοδότες για τη διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή ανακριβών δεδομένων σε μια εφαρμογή. Ο Εργοδότης είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με το αίτημα του ατόμου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η MyJobNow διατηρεί αντίγραφο αρχείου των δεδομένων του ατόμου για το χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος αυτός. Επιπλέον, αν είστε Αιτών Εργασία και δεν επιθυμείτε πλέον να έρθετε σε επαφή με συγκεκριμένο Εργοδότη, επικοινωνήστε μαζί του άμεσα για να επιλύσετε την ανησυχία σας.

Πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή δεδομένων από την MyJobNow

H MyJobNow παρέχει σε ένα άτομο που έχει υποβάλει πληροφορίες στην Πλατφόρμα με τη δυνατότητα να ελέγχει, να διορθώνει και να ζητά τη διαγραφή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που έχουν εισαχθεί στο προφίλ του στην Πλατφόρμα. Για να διορθώσετε ή να διαγράψετε τυχόν πληροφορίες σε ένα Προφίλ, θα ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα «Άσκηση Δικαιωμάτων». Όταν ένα άτομο τερματίσει το λογαριασμό του στην Πλατφόρμα, θα καταργήσουμε το Προφίλ του από την Πλατφόρμα. Οι πληροφορίες που παρέχονται από έναν Αιτούντα Εργασία σε μια αίτηση ή ένα βιογραφικό σημείωμα που υποβάλλονται σε έναν Εργοδότη αντιμετωπίζονται όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα «Ενημέρωση, διόρθωση και διαγραφή δεδομένων που ελέγχονται από τους Εργοδότες».

Κατ’ εξαίρεση:

 • αν επιθυμείτε την διόρθωση των Δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να τα πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση/ μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.
 • αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείται με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.
 • αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε web push notifications από την Εταιρεία μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή από τη ρύθμιση περιήγησης (browser) σας.

Προτιμήσεις εξαιρέσεων (Opt-out)

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα χρησιμοποιήσουμε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή/και το κινητό σας τηλέφωνο αναλόγως των προτιμήσεων σας, για να στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο σε εσάς. Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των μηνυμάτων, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία διαγραφής που παρέχεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον σύνδεσμο που παραπέμπει το μήνυμα (SMS) που έχετε λάβει στο κινητό σας τηλέφωνο. Επιπλέον, εάν είστε εγγεγραμμένος Χρήστης της Πλατφόρμας, μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ ή παρόμοιων μηνυμάτων, επεξεργάζοντας τις προτιμήσεις επικοινωνίας εδώ.

Στόχευση συμπεριφοράς (Behavioral targeting or re-targeting)

Συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη, είτε για προβολή διαφημίσεων τους στην Πλατφόρμα μας, είτε για διαχείριση δικής μας διαφήμισης σε άλλους ιστότοπους. Ο τρίτος συνεργάτης μας μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως τα cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές σας στην Πλατφόρμα και άλλους ιστότοπους, προκειμένου να σας παρέχει διαφημίσεις βάσει των δραστηριοτήτων και των ενδιαφερόντων σας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος, μπορείτε να εξαιρεθείτε συμβουλευόμενοι το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε. Σημειώστε ότι αυτό δεν σας αποκλείει από την εμφάνιση διαφημίσεων. Θα συνεχίσετε να λαμβάνετε γενικές διαφημίσεις. Έλεγχος ταυτοπροσωπίας Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

Πώς διασφαλίζουμε τα Δεδομένα σας

Λαμβάνουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ασφαλή, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των δεδομένων που συλλέγουμε από απώλεια, αλλοίωση, καταστροφή, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη. Εφαρμόζουμε πολιτικές που συμβάλλουν στη διατήρηση του ελέγχου και της φυσικής ασφάλειας των εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των δεδομένων και επιτρέπουν μόνο την πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, άλλως, περιορίζουν την πρόσβαση σε δεδομένα μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και τους πράκτορες με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την παροχή και υποστήριξη των υπηρεσιών μας. Όλοι οι υπάλληλοί μας δεσμεύονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ενδέχεται να υποβληθούν σε νομικές συνέπειες εάν δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές. Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με τρόπο συμβατό και σχετικό με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για αυτούς τους σκοπούς, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε και μας ενδιαφέρουν είναι ακριβείς, πλήρεις, τρέχουσες και αξιόπιστες για την προβλεπόμενη χρήση τους. Για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε ένα προφίλ και υποβάλλετε πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, τις δεξιότητές σας και τις θέσεις του παρελθόντος, επεξεργαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, απαντώντας στο αίτημά σας, ώστε να το πράξουμε. Ομοίως, εάν στη συνέχεια θέλετε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες προφίλ για να υποβάλετε αίτηση για μια συγκεκριμένη Προσφορά Εργασίας, θα κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε απάντηση στο αίτημά σας. Έτσι εκπληρώνουμε τη συμφωνία μας μαζί σας.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η MyJobNow χρησιμοποιεί μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτά τα μέτρα είναι λογικά σχεδιασμένα ώστε να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, μετατροπή ή καταστροφή. Η MyJobNow μπορεί να χρησιμοποιεί λογισμικό, κρυπτογράφηση τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer), προστασία κωδικού πρόσβασης, «τείχη» προστασίας, εσωτερικούς περιορισμούς και άλλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Όταν εισάγετε ευαίσθητες πληροφορίες (όπως τα στοιχεία σύνδεσής σας), κρυπτογραφούμε τη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία secure layer layer (SSL). Ωστόσο, η MyJobNow δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι τρίτοι που δεν έχουν λάβει άδεια δεν θα μπορέσουν ποτέ να παραβιάσουν αυτά τα μέτρα ή να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για ακατάλληλους σκοπούς. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν προβάλλετε ή διανέμετε προσωπικά δεδομένα προσωπικά, αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους. Η MyJobNow δεν ευθύνεται για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τρίτους των πληροφοριών που δημοσιεύετε ή άλλως δημοσιοποιείτε.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Πλατφόρμα μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών ή σε πόρους που δεν σχετίζονται με την MyJobNow και στους οποίους δεν έχει έλεγχο η MyJobNow («Εξωτερικοί Ιστότοποι»). Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν συνιστούν την υποστήριξη από την MyJobNow των Εξωτερικών Ιστοτόπων, του περιεχομένου που εμφανίζεται εκεί ή των προσώπων ή των οντοτήτων που συνδέονται με αυτά. Αναγνωρίζετε ότι η MyJobNow παρέχει μόνο αυτούς τους συνδέσμους ως ευκολία και συμφωνείτε ότι η MyJobNow δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο τέτοιων Εξωτερικών Ιστοτόπων. Η χρήση των Εξωτερικών Ιστοτόπων από εσάς υπόκειται στους αντίστοιχους όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου που βρίσκονται στους συνδεδεμένους σε Εξωτερικούς Ιστότοπους. Η MyJobNow δεν αποθηκεύει πληροφορίες (όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης) που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε αυτούς τους Εξωτερικούς Ιστότοπους.

Ενιαία σύνδεση μέσω άλλων μέσων συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών μέσων δικτύωσης

Μπορείτε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας υπηρεσίες σύνδεσης, όπως το Facebook ή Google Connect. Αυτές οι υπηρεσίες θα πιστοποιήσουν την ταυτότητά σας και θα σας δώσουν τη δυνατότητα να μοιραστείτε μαζί μας ορισμένα προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για να συμπληρώσετε εκ νέου τη φόρμα εγγραφής. Υπηρεσίες όπως το Facebook ή Google Connect σας δίνουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας σε αυτή την τοποθεσία στο Web στη σελίδα του προφίλ σας για να μοιραστείτε με άλλους στο δίκτυό σας. Επιπλέον, η Πλατφόρμα μας περιλαμβάνει τις λειτουργίες κοινωνικών μέσων, όπως το Facebook Google, Twitter. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας, ποια σελίδα επισκέπτεστε στην Πλατφόρμα μας και να ορίσετε ένα cookie για να ενεργοποιήσετε σωστά τη λειτουργία. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κοινωνικών μέσων δικτύωσης φιλοξενούνται από τρίτους ή φιλοξενούνται απευθείας στην Πλατφόρμα μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που την παρέχει.

Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

Η MyJobNow διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει αυτή την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Η MyJobNow θα δημοσιεύσει την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου σε αυτή την τοποθεσία που βρίσκεται εδώ και είτε θα στείλει μια ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίσατε στην εγγραφή σας και / ή μετά την ειδοποίηση της αλλαγής, ώστε να είναι ορατή όταν οι Xρήστες συνδεθούν για την πρώτη πριν από την έναρξη των εν λόγω αλλαγών, ώστε να γνωρίζετε πάντα ποια προσωπικά δεδομένα h MyJobNow μπορεί να συλλέξει και πώς η MyJobNow μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Η συνεχής χρήση της Πλατφόρμας ή / και των Υπηρεσιών θα υπόκειται στη τρέχουσα κάθε φορά Πολιτική Απορρήτου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την MyJobNow σχετικά με αυτήν την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση myjobnow.com χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας ή χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες: support@myjobnow.com